Vår arbetsledare skall fortlöpande granska installationerna

I denna produktionsplan anges de rutiner som kommer att användas för servicearbete. Kvalitetsplanen utgör därmed, tillsammans med sina bilagor, en sådan kvalitetssäkring som avses i svensk standard ISO 9002.

Ansvarsmontörens uppgift är att tillse att arbetet utförs enligt beskrivningar och ritningar eller andra underlag från beställare och dess part. Ansvarsmontör är den som har arbetsordern.

Avvikelser tas upp på närmaste möte eller meddelas beställare inom kort. Detta görs omgående per mobiltelefon eller genom arbetsledare. Som bilagor till denna produktionsplan finns bilagor för avvikelser inom hela företaget.

Projektgenomgång omfattar i detta projekt punkterna

  • byggmetoder
  • installationsmetoder
  • slutdatum
  • produktionsplan
  • Vid projektgenomgång närvarar projektets beställare eller dess ombud, samt installationssamordnare och entreprenörer.
  • Alla i erforderlig omfattning.

Konstruktionsstyrning
Vår arbetsledare skall fortlöpande granska installationerna stickprovsvis under produktionen och ta del avmontörens uppgifter från enskilda objekt.